พระธาตุจอมแว่ศักดิ์สิทธิ์  แหล่งผลิตลำใย  ถ้ำผาโขงงามสดใส  เลื่องลือไกลถิ่นข้าวสาร  งามตระการพระธาตุสามดวง  เที่ยวดอยหลวงน้ำตกปูแกง

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย
  ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ
สภาพทั่วไป
ภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ภารกิจ อำนาจหน้าที่ ของ อบต.
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล
อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด
อำนาจหน้าที่ กองคลัง
อำนาจหน้าที่ กองช่าง
อำนาจหน้าที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
 
  โครงสร้างบริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
คณะผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนราชการ
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาศ 1 ปีงบฯ 66
แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปี 2566 ไตรมาส 2
คู่มือการตรวจฎีกา
รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 4 ปีงบฯ 2565
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ประกาศบัญชีรายการี่ดินและสิ่งปลุกสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการจักเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างพ.ศ2562 ประจำปี2565
ดูทั้งหมด  
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระบบ e-plan
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ว 33 หนังสือเชิญประชุมจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ
ดูทั้งหมด  
 
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2559)
ตารางรายรับ-รายจ่ายจริง (ปีงบประมาณ 2558)
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ดูทั้งหมด  
 
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 66 เดือน พฤษภาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 66 เดือน เมษายน 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 66 เดือน มีนาคม 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 66 เดือน กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร. ๑) ปีงบประมาณ 66 เดือน มกราคม 2566
ดูทั้งหมด  
 
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (วิเคราะห์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
ดูทั้งหมด  
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ
แบบฟอร์มหนังสือร้องทุกข์
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ดูทั้งหมด  
 
ฐานข้อมูลผูู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง
รายงานสรุปสถานการณ์การเงิน ประจำปี 2559
โครงการหลักประกันสุขภาพฯที่ได้รับการสนับสนุน ประจำปี 2559
 
แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจสวัสดิการเบี้ยผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้พิการ
แบบฟอร์มเอกสารขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2563
ฐานข้อมูลผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2563
ดูทั้งหมด  
 
เปิดเผยราคากลางและคุณลักษณะเฉพาะโครงการซื้อและติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย
เปิดผยราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ซอย2 บ้านสันใต้ หมู่ที่ 4
ราคากลาง ประกวดราคาก่อสร้างอาคาร ม.1
ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบไม่มีไหล่ทาง)บ้านสันป่าหนาด หมู่ที่2 เชื่อมบ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลดอยงาม
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงห้าว
ดูทั้งหมด  
 
บริการบัตรคิว
ประกาศยกเลิกการไม่เรียกเก็บสำเนาบัตรประชาชน
การลดขั้นตอน และระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
กระบวนการบริการประชาชน
กระบวนการบริการประชาชน
ดูทั้งหมด  
 
ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ของกลุ่มเสรีไทยในยุคสงครามโลก
เหล่าโวด
ดอยด้วน ดอยงาม หรือดอยหัวง้ม
พระธาตุช้างหิน
พระธาตุแก้วจุฬามณีศรีเวียงงาม(ม่อนฤๅษี)
ดูทั้งหมด  
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2566 จากระบบ e-PlanNACC
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (ในระบบ E-planNACC)
แสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
คำแถลงนโยบายนายก 2564
รายงานและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน ปปช. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (ในระบบ E-planNACC)
ดูทั้งหมด  
 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ธ.ค.65
พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562
กฏกระทรวง ฉบับที่ 70 (พ.ศ. 2564) ออกตามความใน พรบ.ควบคุมอาคารฯ
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าสาร พ.ศ. 2540
ระเบียบ มท. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของ อปท. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
ดูทั้งหมด  
 
คู่มืองานธุรการและงานสารบรรณ
คู่มือการตรวจฎีกา
คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนการชําระภาษีป้าย
คู่มือปฏิบัติงานการเขียนหนังสือราชการ
คู่มือปฏิบัติงาน ด้านงานธุรการและงานสารบรรณ
ดูทั้งหมด  
 
รายงานข้อมูลสถิติให้บริการประชาชน ประจำปีงบฯ 2566 (รอบ 6 เดือน)
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2565
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ 2564
รายงานข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการข้อมูลข่าวสารของ อบต. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
ดูทั้งหมด  
 
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ 2565
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
3.การพัฒนาบุคลากร
ดูทั้งหมด  
 
รายการโอนงบประมาณ งบลงทุน 2565
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ดูทั้งหมด  
 
มาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
มาตรฐานการป้องกันภัยทางถนน
มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ
มาตรฐานการให้บริการสำหรับประชาชนในงานต่าง ๆ ของ อบต.เวียงห้าว (คู่มือประชาชน)
มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์
ดูทั้งหมด  
 
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2565 รอบ 6 เดือน
แจ้งผลความคืบหน้าเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2564 รอบ 6 เดือน
รายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ปีงบฯ 2563 รอบ 6 เดือน
ดูทั้งหมด  
 
ประชาสัมพันธ์ การรับสนัมครเข้าร่มเป็นอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก อถล.
รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค. 65 (มีการมอบหมายงาน ITA)
รายงานการประชุมประจำเดือน เม.ย. 63 (มีการมอบหมายงาน ITA)
แนวทางการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดูทั้งหมด  
 
บันทึกขอความอนุเคราะห์กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้ทรัพย์สิน
ปฏิทินการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
ประกาศการติดตามการรายงานผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน
ดูทั้งหมด  
 
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต 7 มาตรการ
มาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะฯ
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน อบต.เวียงห้าว
คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์
ดูทั้งหมด  
 
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy
รายงานการประชุมพนักงานประจำเดือน ก.พ. 2565
ประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA 13-2-65
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบฯ พ.ศ. 2565
การส่งเสริมการแต่งกายของพนักงาน รูปภาพ
ดูทั้งหมด  
 
การกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี 2565
ขอเข้ารับฟังการประชุมสภา
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2565
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2565
ดูทั้งหมด  
 
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบฯ 2566
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.เวียงห้าว ปีงบ 66
แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2565
รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบฯ 2565 รอบ 6 เดือน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต อบต.เวียงห้าว ปีงบ 65
ดูทั้งหมด  
 
คะแนน LPA 2563
คะแนน LPA 2562
คะแนน LPA 2561
 
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสาขาศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน)
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น สมุนไพรพื้นบ้าน(หมอเมือง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านกีฬา
ลานกีฬา
ดูทั้งหมด  
 
แจ้งรับเรื่องราวร้องทุกข์-ร้องเรียน
จดทะเบียนพาณิชย์
การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
การรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ
ดูทั้งหมด  
 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ ปีงบฯ 2565 (รอบ 6 เดือนแรก)
แนวทางการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
มาตรการการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริต
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปีงบฯ 2564 (รอบ 6 เดือนแรก)
แบบร้องเรียนการทจริตและประพฤติมิชอบ
ดูทั้งหมด  
 
ประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA 13-2-65
รายงานการประชุมพนักงานเพื่อยกระดับการประเมิน ITA
 
มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมฯ ปีงบฯ 2566
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ปีงบฯ 2566
มาตรการส่งเเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบฯ 2566
บริการในช่วงพักเที่ยง
 
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ ปี 2564
 
รายงานตามนโยบาย No Gift Policy ปีงบฯ 2566 รอบ 6 เดือน
การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีฯ 2566
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy ปีงบ 2566
 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น
 
ขอเข้ารับฟังการประชุมสภา
กิจกรรมประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
กิจกรรมประชุมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ปัญหาไฟป่าฯ ปี พ.ศ.2566
 
การขับเคลื่อนจริยธรรม ปีงบฯ 2566
 
รายงานผลการนำการประเมินจริยธรรม ไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ 2566
 
ตัวชี้วัด 98
 
 
 

งานบริหารงานบุคคล

แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2561-2563
แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2561-2563
ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหรงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) 2559
หลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับโควตาและวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทนพิเศษ สำหรับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Master Plan) อบต.เวียงห้าว ปี พ.ศ. 2559-2563
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล-ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
มาตรการจูงใจและลงโทษพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง
หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งทั่วไปและวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ พนง. ลูกจ้างประจำ และ พนง.จ้าง ของ อบต.เวียงห้าว
แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ปีงบฯ 2561-2563
รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรมจริยธรรมฯ ปีงบฯ 2562
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566
แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -2566
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล,เลื่อนเงินเดือนพนักงานครู อบต. และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจ ปีงบ 64
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ส. 2562
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
รายงานผลปฏิบัติตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 2563
การดำเนินงานตามนโยบาย แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ประกาศว่าด้วยข้อบังคับหรือวินัยของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
ประกาศกำหนดโครงสร้างส่วนราชการฯ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ประกาศ ส.ถ. เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประกาศเรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558
ประกาศมาตรฐาน ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.2
ประกาศมาตรฐาน ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.3
ประกาศมาตรฐาน ก.ถ. เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล ฉ.4
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การโอนย้าย การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนเงินเดือนฯ
ว 1625 ลว 30 มี.ค. 60 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือก ปี 2560
ว 4378 ลว 17 ส.ค. 61 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉ.2
ว 3 ลว. 7 ก.พ. 62 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณพ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน 2562
ว 50 ลว 30 ต.ค. 58 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับการให้ข้าราชการและพนักงานได้รับเงินเดือน 2558
ว 13 ลว 3 ก.ค. 61 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ ฉ.2 ปี 2561
ประกาศ ก.กลาง เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย
ว2617 ลว 24 ก.ค. 62 เรื่อง ม.ทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย ฉ.2 ปี 2562
ประกาศคณะกรรมการ พนง.ส่วนตำบล จ.เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย 2559
การดำเนินงานตามนโยบาย แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
คำสั่งมอบหมาย รองนายกฯ ปฏิบัติราชการแทน
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหรงานบุคคลของพนักงานส่วนตำบล (เพิ่มเติม) 2563
1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
3.การพัฒนาบุคลากร
4.การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
5.การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
รายงานผลบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบฯ 2565
การดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว
111 หมู่ 7 ต.เวียงห้าว อ.พาน จ.เชียงราย 57120
โทรศัพท์ : 053-721022  อีเมล์ : saraban@wianghao.go.th
Facebook : https://www.facebook.com/wianghao
 
ผู้เข้าชมเว็บ 972536 ครั้ง กำลังออนไลน์ 28 คน
Copyright © 2016 www.wianghao.go.th. All Rights Reserved. Design by Chiangrai Enter Soft
 

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของคุณให้ดียิ่งขึ้น